Organi i tijela

5 Aprila, 2021

SKUPŠTINA VIJEĆA

Skupština je najviši organ Vijeća. Skupštinu kao najviši organ Vijeća, kao i Vijeće u cjelini, predstavlja predsjednik Vijeća. Skupštinu čine svi registrovani članovi Vijeća na dan […]
9 Aprila, 2021

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Predsjednik Vijeća u mandatnom periodu 2022-2025. godine je prof.dr. Nedžad Mulabegović. (e-mail: nedzad.mulabegovic@hotmail.com) Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština Vijeća, na period od tri godine, s […]
10 Aprila, 2021

GENERALNI SEKRETAR

Aktuelni generalni sekretar Vijeća je mr.sci. Emir Zlatar. (e-mail: emirmzlatar@gmail.com) Generalnog sekretara bira Skupština Vijeća na prijedlog predsjednika Vijeća, a razrješava ga Skupština Vijeća na prijedlog […]
12 Aprila, 2021

UPRAVNI ODBOR

prof.dr. Elmir Jahić Aktuelni saziv Upravnog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: ak. prof. dr. Hasnija Tuna-Muratagić predsjednica Upravnog odbora   e-mail:hasnijamuratagictuna@live.com   prof.dr. Hilmo […]
13 Aprila, 2021

NADZORNI ODBOR

Aktuelni saziv Nadzornog odbora za mandatni period 2020-2023. godine čine: prof.dr. Džemal Najetović, predsjednik e-mail: dzemalnajetovic@hotmail.com mr.sci Edin Kazazić, član e-mail: kazazic.edin@gmail.com Osman Mujanović, dipl.ecc., član […]
14 Aprila, 2021

SUD ČASTI

Aktuelni saziv Suda časti za mandatni period 2020 -2023. godine čine: mr.sci. Avdo Hebib, predsjednik prof.dr. Ismet Dizdarević, član e-mail: ismet000@bih.net.ba advokat Azra Smajović, član e-mail:
14 Aprila, 2021

REGIONALNI ODBORI – PODRUŽNICE VKBI

Upravni odbor Vijeća uspostavio je slijedeće regionalne odbore – podružnice: Regionalni odbor VKBI Srednje podrinje (Zvornik)RO VKBI Srednje podrinje obuhvata teritorije općina Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac, […]
17 Aprila, 2021

SAVJETI VKBI

  SAVJETI VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA Savjet Vijeća za ustavno-pravna, društvena i politička pitanja: Trnka Kasim, predsjedavajući Balić Hasan Bičakčić Edhem Burina Elmida Cikotić Selmo Halilović […]
Buy now