SKUPŠTINA VIJEĆA

 

 

Skupština je najviši organ Vijeća Kongresa Bošnjačkih intelektualava (Vijeće). Skupštinu čine svi registrovani članovi Udruženja na dan održavanja sjednice Skupštine. U slučajevima kada i ako broj članova Vijeća pređe 120 (stotinudvadeset), Skupština može odlučiti da se članstvo u Skupštini stiče po delegatskom principu, o čemu Skupština, na prijedlog Upravnog odbora, donosi poseban Pravilnik.

 

 

Skupština u organe Udruženja  bira intelektualce afirmisane na različitim  područjima naučnog, kulturnog, ekonomskog, obrazovnog, sportskog, umjetničkog, vjerskog, društvenog i političkog  života bez obzira na ideološki svjetonazor, pol i politička uvjerenja.

 

 

Skupština radi i odlučuje na svojim sjednicama, koje mogu biti redovne, vanredne, tematske i svečane.

 

 

Skupština ima slijedeća ovlašćenja:

 

§  donosi Statut, kao i izmjene i/ili dopune Statuta,

 

§  donosi Poslovnik o radu Skupštine,

 

§  odlučuje o važnim pitanjima koja se odnose na provođenje programskih ciljeva i zadataka,

 

§  Odobrava trogodišnji (mandatni) Program rada Udruženja, na prijedlog Upravnog odora,

 

§  Razmatra i usvaja Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Udruženja za trogodišnji (mandatni) period,

 

§  Donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti po ovom Statutu i Zakonu,

 

§  odlučuje o eventualnoj članarini i članstvu, donošenjem odgovarajućeg Pravilnika,

 

§  bira i razrješava predsjednika  Udruženja,

 

§  na prijedlog Predsjednika, bira i/ili razrješava generalnog  sekretara Udruženja, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti Udruženja,

 

§  odlučuje o žalbama na odluke Suda časti i predsjednika Udruženja,

 

§  odlučuje o statusnim promjenama Udruženja i prestanku rada Udruženja,

 

§  donosi odluku o raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka rada ili statusnoj promjeni Udruženja,

 

§  Odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekog drugog organa po Statutu i Zakonu.