SAVJETI VIJEĆA KONGRESA BOŠNJAČKIH INTELEKTUALACA

 

Savjeti Vijeća su radna tijela Skupštine Vijeća koja se formiraju u cilju provođenja statutarnih ciljeva i djelatnosti Vijeća i nemaju status pravnog lica.

U svom radu i djelovanju savjeti su autonomni, s obavezom poštivanja Statuta Vijeća.

U Vijeću će se, kao stalni savjeti Vijeća, uspostaviti:

 • Savjet za ustavno pravna, društvena i politička pitanja;
 • Savjet za historiju i promociju očuvanja kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa;
 • Savjet za bosanski jezik i književnost;
 • Savjet za zdravstvo;
 • Savjet za nauku i obrazovanje;
 • Savjet za pitanja genocida, zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava;
 • Savjet za ekonomska i privredna pitanja;
 • Savjet za saradnju sa dijasporom.

Skupština Vijeća može, po prijedlogu Upravnog odbora ili članova Vijeća, uspostavljati i druge savjete.

Djelatnosti savjeta su:

 • Razmatra pitanja iz djelokruga nadležnosti savjeta, te predlaže mjere i aktivnosti Vijeću, kao i vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kojima se obraća;
 • U koordinaciji sa generalnim sekretarom Vijeća priprema i provodi javne tribine Vijeća, definišući teme, učesnike i predavače na javnim tribinama;
 • Zauzima stavove i mišljenja po pitanjima iz svojih nadležnosti te ih saopćava javnosti putem web strane Vijeća, saopćenjima za javnost ili održavanjem press konferencija;
 • Sudjeluje u različitim formama saradnje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama iz nadležnosti kojima se bavi;
 • Organizira okrugle stolove, savjetovanja, sesije, diskusije, sastanke sa drugim pravnim ili fizičkim licima, te zauzima stavove i mišljenja po zadatim temama;
 • Predlaže projekte i programe Upravnom odboru i Skupštini Vijeća, prilikom izrade planova i programa rada Vijeća;
 • Aktivno učestvuje u iznalaženju finansijskih sredstava i apliciranja prema drugim pravnim ili fizičkim licima za finansijska sredstva prema potrebi određenog projekta ili programa savjeta;
 • Predlaže izdavanje publikacija, knjiga, naučnih radova i drugih oblika pisane rječi;
 • Odlučuje o kooptiranju dodatnih članova u savjet;
 • Odlučuje o uspostavi odbora unutar savjeta, definiše njegov djelokrug rada i naziv odbora koji se bavi užim stručnim pitanjima iz domena nadležnosti savjeta;
 • Obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti za koje ocjeni da su potrebni u cilju pozitivne promjene u bosanskohercegovačkom društvu;
 • Bavi se temama koje mu delegira Skupština, Upravni odbor ili predsjednik Vijeća.

 

Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština Vijeća, na period od tri godine, s mogućnošću reizbora. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Vijeća.

Za predsjednika Vijeća, članovi Skupštine Vijeća, mogu kandidirati kandidata, koji ispunjava slijedeće kumulativne uvjete, a koje su dužne navesti u pismenom prijedlogu kandidature:

 • Da kandidat nije na funkciji predsjednika bilo koje političke organizacije u momentu kandidiranja;
 • Da je na dan kandidiranja kandidat stariji od 55 godina;
 • Da ima akademsko zvanje u statusu redovnog profesora, na bilo kojem univerzitetu u Bosni i Hercegovini na dan kandidiranja /bez obzira da li je u penziji ili ne/
 • Da nije osuđivan za krivična djela za koja je zapriječena kazna dugotrajnog zatvora po krivičnom zakonu države ili entiteta;
 • Da kandidirani kandidat prihvata kandidaturu /usmeno ili pismeno očitovanje/;

Nadležnosti predsjednika Vijeća su:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u skladu sa Zakonom i Statutom,
 • predlaže kandidate za organe Udruženja;
 • saziva i rukovodi sjednicama Skupštine Udruženja, u skladu sa odredbama ovog Statuta;
 • saziva, po odredbama ovog Statuta, sjednice Upravnog odbora Udruženja;
 • po diskrecionom pravu prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i drugih organa i tijela Udruženja;
 • učestvuje u izradi i prati realizaciju godišnjih, srednjoročih i dugoročnih planova i programa rada Udruženja, i u tom smislu izdaje smjernice i upute organima Udruženja;
 • saziva sjednice Skupštine Udruženja po vlastitoj inicijativi;
 • organizuje, osigurava i nadzire finansijsko poslovanje Udruženja;
 • parafira godišnje bilanse stanja i bilanse uspjeha Udruženja, koji se dostavljaju nadležnim državnim organima i institucijama;
 • predlaže Statut, njegove Izmjene i/ili dopune, kao i odluku o statusnim promjenama i/ili prestanku rada Udruženja i raspodjeli imovine;
 • donosi odluke o otvaranju i/ili zatvaranju žiro-računa udruženja kod poslovnih banaka;
 • obavezni je potpisnik žiro-računa Udruženja;
 • raspolaže sredstvima Udruženja, u skladu sa finansijskim stanjem Udruženja;
 • podnosi mandatni izvješaj o radu i poslovanju Skupštini Udruženja;
 • potpisuje opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom;
 • predlaže stupanje Udruženja u domaće ili međunarodne asocijacije ili saveze;
 • ovlašteni je poslodavac Udruženja, te po tom osnovu potpisuje sve vrste ugovora o radnom angažmanu zaposlenika ili saradnika za potrebe Udruženja;
 • odobrava službena putovanja van Bosne i Hercegovine;
 • daje prethodna mišljenja i/ili saglasnosti na odluke organa Udruženja u skladu sa Statutom i općim aktima Udruženja;
 • uspostavlja radna tijela iz domena svojih nadležnosti;
 • usko sarađuje sa generalnim sekretarom i predsjednicima kolektivnih organa Udruženja;
 • obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa Statutom, općim aktima i odlukama Skupštine Udruženja.