SAVJETI VKBI


Savjeti su radna tijela Vijeća, u koje se imenuju istaknuti članovi Vijeća za pojedine usko-expertske oblasti rada. Savjeti razmatraju, u okviru svojih nadležnosti, aktuelne tema, te predlažu organima Vijeća smjernice za rad i djelovanje.


U kontinuitetu u Vijeću su prisutni:
Savjet za ustavno-pravna pitanja;
Savjet za nauku i obrazovanje;
Sajet za pitanja bošnjačke dijaspore;
Savjet za euroatlanske integracije;
Savjet za pitanja genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i meunarodnog prava nad Bošnjacima.


Savjete formira Upravni odbor i/ili Skupština Udruženja, prema potrebama i interesima članova Vijeća.