PREDSJEDNIK VIJEĆA

 

Aktuelni predsjednik Vijeća ja prof.dr. Nedžad Mulabegović.

 

Nedžad Mulabegović

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Predsjednika Vijeća bira i razrješava Skupština, na period od tri godine, sa mogućnošću reizbora.

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Udruženja u sladu sa Zakonom i Statutom,
 • Predlaže kandidate za organe Udruženja,
 • organizuje cjelokupnu aktivnost putem odgovarajućih organa i tijela Udruženja,
 • po potrebi prisustvuje sjednicama Upravnog odbora i drugih organa i tijela predviđenih ovim Statutom,
 • Prati realizaciju trogodišnjeg programa rada, i u tom smislu izdaje smjernice i upute organima Udruženja,
 • Po zahtjevu Upravnog odbora saziva sjednice Skupštine Udruženja,
 • Predsjedava Skupštinom Udruženja do izbora radnih tijela Skupštine Udruženja,
 • organizuje, osigurava i prati finansijsko poslovanje Udruženja,
 • Parafira godišnje bilanse stanja i bilanse uspjeha Udruženja, koji se dostavljaju nadležnim državnim organima i institucijama,
 • Predlaže Statut, njegove Izmjene i/ili dopune, kao i odluku o prestanku rada Udruženja i raspodjeli imovine, uz konsultacije sa Upravnim odborom,
 • Podnosi trogodišnji izvješaj o radu i poslovanju Udruženja, Skupštini Udruženja,
 • Potpisuje akte i dokumente iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom,
 • Obavlja i druge poslove i zadatke u skladu sa ovim Statutom i odlukama Skupštine Udruženja.

Predsjednik Vijeća za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja, te predstavlja i zastupa Vijeća u skladu sa Statutom i Zakonom.