vkbi memo

 

 

 

 

Na osnovu člana 25. Statuta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Upravni odbor VKBI na 4. redovnoj sjednici održanoj 04.10.2017. godine u Sarajevu, donio je

 

P R A V I L A

o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI

 

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Pravilima o uredima, podružnicama i predstavništvima VKBI (u daljem tekstu: Pravila) propisuje se način formiranja ureda, podružnica VKBI u Bosni i Hercegovini, predstavništava VKBI u svijetu, djelokrug i način njihovog djelovanja i predstavljanja, prava i obaveze organa i tijela, te druga pitanja koja se odnose na formiranje, rad, ovlaštenja i prava ureda, podružnica i predstavništava VKBI.

Uredi, podružnice i predstavništva nemaju svojstvo pravnog lica.

Urede, podružnice i predstavništva odlukom osniva Upravni odbor VKBI, a na prijedlog bilo kojeg organa VKBI.

Odluka iz prethodnog stava obavezno sadrži, sjedište, organe, ovlaštenja organa, odlučivanje u organima, predstavljanje, način rada i koordinaciju sa organima VKBI, kao i druga pitanja vezana za njihov rad.

 

II - UREDI

Član 2.

Uredi Vijeća predstavljaju zasebne organizacione oblike, koji se formiraju za specifične oblasti rada Vijeća kao što su: odnosi sa javnošću, naučna i istraživačka djelatnost, kulturna djelatnost, obrazovna djelatnost, analitika i sl.

Uredi i sjedišta mogu imati svoje prostorije i van sjedišta VKBI.

Uredima rukovode rukovodioci (šefovi, direktori, načelnici i sl.) koje bira i razrješava Upravni odbor VKBI.

Uredi mogu imati svoje pečate i podračune u okviru glavnog računa VKBI, o čemu odlučuje Upravni odbor.

(Podružnice)

Član 3.

Podružnice predstavljaju zasebne organizacione oblike, koji se formiraju i uspostavljaju u općinama/gradovima i regijama u Bosni i Hercegovini, radi provođenja ciljeva i djelatnosti VKBI, u skladu sa Statutom VKBI i ovim Pravilima.

Podružnice mogu imati svoje pečate i podračune u okviru glavnog računa VKBI, o čemu odlučuje Upravni odbor.

Sjedište podružnice je van sjedišta VKBI, i nalazi se u mjestu ili gradu u Bosni i Hercegovini za koju  je uspostavljena podružnica.

(Predstavništva)

Član 4.

Predstavništva VKBI se formiraju i uspostavljaju u gradovima i općinama van Bosne i Hercegovine, u skladu sa Statutom VKBI i zakonodavstvom države u kojoj se osniva i uspostavlja predstavništvo VKBI.

Predstavništva imaju svoje pečate, kao i svoje žiro račune kod banaka u državama gdje su uspostavljene.

Predstavništvo može imati svojstvo pravnog lica, u slučaju da je to isključivo propisano zakonodavstvom države gdje se uspostavlja predstavništvo VKBI.

 

III - PODRUŽNICE

 

Općinska/gradska podružnica

Član 5.

Općinska/gradska podružnica VKBI, u pravilu se formira za jednu općinu/grad u Bosni i Hercegovini, prateći administrativni ustroj BIH, što je i sjedište općinske/gradske podružnice.

VKBI u skladu sa svojim mogućnostima finansijski će podržavati rad i aktivnosti podružnica.

Član 6.

Članovi podružnice,  ujedno su članovi VKBI sa mjestom boravka u dotičnoj općini/gradu za koju je formirana općinska/gradska podružnica.

 

Član 7.

Izuzetno od člana 5. ovih Pravila, Upravni odbor može ovlastiti formiranu općinski/podružnicu za nadležnosti i djelatnost u više općina/gradova iz iste regije u kojoj se nalazi općina gdje je uspostavljena podružnica, samo u slučaju da u tim općinama/gradovima nema osnovane podružnice.

Popis regija i općina/gradova u sastavu regija, propisan je ovim Pravilima.

Ukoliko je u jednoj regiji osnovana samo jedna općinska/gradska podružnica, Upravni odbor VKBI može tu općinsku/gradsku podružnicu ovlastiti da vodi poslove iz nadležnosti podružnice za regiju – odnosno regionalnog odbora, koji su propisani ovim Pravilima.

 

Član 8.

Općinske/gradske podružnice svoje aktivnosti i projekte provode  autonomno, poštivajući Statut i odluke organa VKBI.

Općinske/gradske podružnice dužne su koordinisati svoje aktivnosti sa nadležnim regionalnim podružnicama/odborima

Predsjednik Upravnog odbora VKBI može pozvati predsjednika izvršnog odbora podružnice na sjednicu Upravnog odbora VKBI, kao pridruženog člana sa pravom učestvovanja u radu, bez prava glasanja.

Član 9.

Koordinisanje rada općinskih/gradskih podružnica sa organima VKBI obavlja generalni sekretar VKBI, a koordinaciju općinskih/gradskih podružnica sa regionalnom podružnicom/regionalnim odborom, predsjednik izvršnog odbora regionalne podružnice/odbora.

Član 10.

Podružnicama rukovode izvršni odbori, koji se sastoje od predsjednika, zamjenika, sekretara i tri do sedam članova izvršnog odbora, koje imenuje i razrješava Upravni odbor VKBI, na mandatni period od tri godine sa mogućnošću reizbora.

Ukoliko podružnica broji više od 10 članova VKBI, tada podružnica ima skupštinu podružnice, koja predlaže cjelokupan sastav izvršnog odbora  Upravnom odboru Udruženja.

Član 11.

Podružnicu predstavlja predsjednik izvršnog odbora podružnice, i odgovara za upotrebu i čuvanje pečata i finansijsko poslovanje podružnice.

Pečat općinske/gradske podružnice identičan je pečatu VKBI, s tim što u drugom krugu u pečatu stoji naziv općine/grada u kojoj je sjedište podružnice.

Član 12.

Izvršni odbor općinske/gradske podružnice, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora VKBI, donosi Poslovnik o svome radu, kojim definiše unutrašnju organizaciju podružnice, propisuje organe i tijela podružnice, njihove sjednice, način odlučivanja, kvorum, zapošljavanje, kao i sva druga pitanja za rad i djelovanje podružnice u cjelini.

 

Regionalna podružnica/Odbor VKBI

Član 13.

Regionalna podružnica, odnosno regionalni odbor VKBI, formira se za sljedeće regije u Bosni i Hercegovini:
1. Regionalni odbor Sarajevo (Sarajevo)

IZ FBIH obuhvata teritorije:

 1. Općine Kantona Sarajevo (9 općina) Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Vogošća
 2. Općina Breza, Vareš, Kreševo, Kiseljak, Visoko i Olovo

Iz RS obuhvata teritorije

 1. a) Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Trnovo RS, Pale RS,
 2. Regionalni odbor Gornje Podrinje (Goražde)

IZ FBIH obuhvata teritorije:

 1. a) Općina Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Višegrad, Foča RS, Novo Goražde, Čajniče, Kalinovik i Rudo
 2. Regionalni odbor Hercegovine (Mostar)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Grad Mostar, Konjic, Jablanica, Prozor-Rama, Posušje, Grude, Široki brijeg, Ljubuški, Čitluk, Čapljina, Neum, Stolac, Ravno, Kupres FBIH, Tomislavgrad, Livno, Glamoč i Bosansko Grahovo

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Mostar-Istočni Mostar, Nevesinje, Gacko, Stolac/Berkovići, Ljubinje, Bileća, Trebinje, Kupres RS
 2. Regionalni odbor Srednja Bosna (Zenica)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Doboj jug, Tešanj, Maglaj, Jajce, Dobretići, Žepče, Zavidovići, Donji Vakuf, Travnik, Zenica, Kakanj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Fojnica, Usora,

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Šipovo, Jajce-Jezero, Teslić, Doboj, Gračanica-Petrovo
 2. Regionalni odbor Tuzla (Tuzla)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Dio općina Tuzlanskog i Posavskog kantona, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj istok, Gračanica, Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić, Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Derventa, Bosanski brod, Odžak-Vukosavlje, Bosanski Šamac, Orašje-Donji Žabar, Modriča, Gradačac-Pelagićevo, Bijeljina, Lopare, Ugljevik, Kalesija-Osmaci
 2. Regionalni odbor Brčko (Brčko)

Obuhvata Brčko Distrikt (FBIH i RS).

 1. Regionalni odbor Bosanske Krajine (Bihać)

Iz FBIH obuhvata teritorije općina:

 1. Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bos.Krupa, Bužim, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Drvar, Ključ

Iz RS obuhvata teritorije općina:

 1. Kostajnica, Bos.Krupa-Krupa na Uni, Bos.Novi-Novi Grad, Bos.Petrovac-Petrovac, Sanski Most-Oštra Luka, Drvar-istočni Drvar, Ribnik
 2. Regionalni odbor Banja Luka (Banja Luka)

Iz RS obuhvata teritorije općina

 1. Bosanska Dubica, Prijedor, Bosanska Gradiška, Laktaši, Srbac, Prnjavor, Banja Luka, Čelinac, Mrkonjić Grad, Skender Vakuf-Kneževo, Kotor Varoš
 2. Regionalni odbor Srednje Podrinje (Zvornik)

Obuhvata (RS) teritorije općina:

 1. a) Srebrenica, Zvornik, Šekovići, Vlasenica, Bratunac, Milići

 

Član 14.

Regionalnim odborima rukovode izvršni odbori koji se sastoje od najmanje tri, a najviše sedam članova, od kojih je jedan predsjednik izvršnog odbora.

Broj članova izvršnog odbora za pojedini regionalni odbor utvrđuje Upravni odbor VKBI.

U pravilu, članovi izvršnog odbora trebaju imati mjesto boravka u bilo kojoj od općina koje pokriva regionalni odbor i moraju biti članovi VKBI-a.

Izuzetak je Regionalni odbor u Sarajevu, kojim će rukovoditi jedan od članova Upravnog odbora VKBI, kojeg će imenovati Upravni odbor VKBI, uz saglasnost predsjednika VKBI.

Član 15.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove izvršnog odbora imenuje i razrješava Upravni odbor VKBI, na period od tri godine, sa mogućnošću reizbora.

Regionalni odbor može imati sekretara, o čemu odlučuje izvršni odbor regionalnog odbora.

Regionalni odbor predstavlja i zastupa predsjednik izvršnog dotičnog regionalnog odbora, ili po njegovom ovlaštenju zamjenik, sekretar ili član izvršnog odbora kojeg on ovlasti.

Sjedište regionalnog odbora je u pravilu u najvećoj općini/gradu u dotičnoj regiji.

Član 16.

Koordinisanje rada regionalnih odbora sa organima VKBI obavlja generalni sekretar VKBI.

Predsjednik izvršnog odbora regionalnog odbora održava stalne kontakte i obavlja koordinaciju sa predsjednicima izvršnih odbora općinskih/gradskih podružnica.

Izvršni odbor regionalnog odbora može, u izuzetnim slučajevima, raspustiti općinsku/gradsku podružnicu, ukoliko ista nema programskih aktivnosti, odbija koordinaciju sa regionalnim odborom, ili javno narušava ugled VKBI u toj općini/gradu. Sa ovakvom odlukom izvršni odbor regionalnog odbora dužan je upoznati Upravni odbor VKBI, dostavljanjem odluke o raspuštanju. Upravni odbor VKBI odluku može prihvatiti ili odbaciti.

 

Član 17.

Izvršni odbori regionalnih odbora provode aktivnosti u skladu sa Statutom VKBI, odlukama i smjernicama organa VKBI.

Izvršni odbor posebno se stara o prikupljanju sredstava za rad i aktivnosti regionalnog odbora.

VKBI u skladu sa svojim mogućnostima finansijski će podržavati rad i aktivnosti regionalnih odbora.

Član 18.

Regionalni odbor ima pečat, a može imati i podračun u okviru računa VKBI-a, o čemu odlučuju organi VKBI po Statutu.

Predsjednik izvršnog odbora regionalnog odbora odgovoran je za upotrebu i čuvanje pečata, kao i za finansijsko poslovanje regionalnog odbora.

Član 19.

Pečat regionalnog odbora je identičan pečatu VKBI, s tim što u drugom krugu u pečatu stoji naziv regionalnog odbora iz člana 13 ovih Pravila.

Sredstva regionalnog odbora koriste se isključivo po nalogu izvršnog odbora ili predsjednika izvršnog odbora regionalnog odbora.

Član 20.

Predsjednik izvršnog odbora regionalnog odbora obavezno se poziva na sjednice Upravnog odbora VKBI, kao pridruženi član, sa pravom učestvovanja u radu, bez prava glasanja.

 

 Član 21.

Izvršni odbor regionalnog odbora, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora VKBI, donosi Poslovnik o svome radu, kojim definiše unutrašnju organizaciju regionalnog odbora, propisuje organe i tijela, njihove sjednice, način odlučivanja, kvorum, zapošljavanje, kao i sva druga pitanja za rad i djelovanje regionalne podružnice/odbora u cjelini.

 

IV - PREDSTAVNIŠTVO

Član 22.

Predstavništva VKBI uspostavljaju se u državama gdje VKBI ima svoje članove i gdje se iskaže interes i potreba promocije ciljeva i djelatnosti VKBI.

 Član 23.

Predstavništva se registriraju u skladu sa Statutom VKBI i zakonodavstvima država gdje se uspostavlja Predstavništvo.

Član 24.

Predstavništvom rukovodi predsjednik predstavništva VKBI, kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor VKBI.

Upravni odbor će u sklopu odluke o uspostavi predstavništva, definirati ovlasti, položaj, način finansiranja predstavništva, nadležnosti i druga pitanja koja se odnose na predsjednika predstavništva u dotičnoj državi, a sve u skladu sa relevantnim zakonodavstvom države gdje se otvara predstavništvo.

Odluku iz prethodnog stava Upravni odbor usaglašava sa iniciranim predsjednikom predstavništva.

Član 25.

Predstavništvo ima svoj pečat, koji je isti kao i pečat VKBI, s tim da u drugom krugu stoji tekst: „Predstavništvo Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca u“ na bosanskom i jeziku države gdje se otvara predstavništvo „-„ puni naziv države u kojoj se nalazi predstavništvo i „-„ naziv grada/općine sjedišta predstavništva.

Predstavništvo ima i svoj žiro račun, koji se otvara u skladu sa zakonodavstvom dotične države.

 

V - ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 26.

Uredi, podružnice i predstavništva imaju obavezu prikupljanja vlastitih finansijskih sredstava za svoje programske aktivnosti, i ista se ne mogu otuđiti od organa VKBI, bez njihove saglasnosti.

Organi VKBI i uredi, podružnice i predstavništva mogu međusobno posuđivati sredstva, donirati jedni drugima sredstva, kao i zajednički aplicirati prema trećim licima kroz projektne aktivnosti.

Član 27.

U uredima, podružnicama i predstavništvima mogu se zapošljavati lica, za koje ured, podružnica ili predstavništvo samostalno obezbijedi finansijska sredstva.

Uredi, podružnice i predstavništva dužni su primjenjivati Pravilnik o radu VKBI.

Član 28.

Upravni odbor VKBI može i prije isteka mandata, razriješiti lica na funkcijama u izvršnim odborima podružnica, rukovodioca ureda ili predsjednike predstavništava u slučaju da rade suprotno odredbama Statuta ili odlukama organa VKBI.

Za sva druga pitanja koja nisu definisana ovim Pravilima, a odnose se na rad, ovlaštenja i aktivnosti regionalnih odbora i podružnica, nadležan je Upravni odbor VKBI.

  

VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.

Pravila se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora VKBI.

Izmjene i/ili dopune Pravila donose se na način i po proceduri kao i za njegovo donošenje.

Član 30.

Poslovnike o radu, uspostavljene općinske/gradske i regionalne podružnice/odbori dužni su dostaviti Upravnom odboru VKBI, na davanje saglasnosti, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Svi osnovane podružnice (općinske/gradske i regionalne) dužne su uskladiti svoje akte u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovih Pravila, kao i uskladiti svoj rad i ovlaštenja sa odredbama ovih Pravila.

Član 31.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila, prestaju da važe Pravila o regionalnim odborima i podružnicama VKBI broj: 01-33/15 od 05.03.2015. godine.

Član 32.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objaviće se na web portalu VKBI-a.

 

Broj: 01-109/17

Sarajevo, 04.10.2017. godine

PREDSJEDNIK                 

UPRAVNOG ODBORA VKBI      

_______________________________

prof. dr Enver Imamović