vkbi memo

Na osnovu čl. 8. 18. i 19. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Herecgovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i čl. 36. i 46. Statuta Udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Skupština Udruženja, po dostavljenom prijedlogu Upravnog odbora Udruženja, na redovnoj sjednici Skupštine Udruženja održane 26.10.2017. godine, donijela je


ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA UDRUŽENJAČlan 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Statut Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca broj: 01-23/15 od 29.01.2015. godine (u daljem tekstu: Udruženje).

 

Član 2.

U članu 4. Statuta dodaju se novi stavovi 3., 4. i 5., koji glase:
„Javnost rada Udruženja obezbjeđuje se i podnošenjem godišnjih finansijskih i izvještaja o radu u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Statutom Udruženja.
Godišnje izvještaje o radu i godišnje finansijske izvještaje priprema i podnosi Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost predsjednika Udruženja i mišljenje Nadzornog odbora Udruženja, Skupštini Udruženja, koja odlučuje o izvještajima.
Udruženje je, u skladu sa Zakonom, godišnje finansijske izvještaje dužno dostaviti Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.“


Član 3.

U članu 10. Statuta dodaje se novi stav 2., koji glasi:
„Udruženje, kroz ciljeve i djelatnosti, ne može biti uključeno u predizborne kampanje, prikupljanje sredstava za kandidate ili finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.“


Član 4.

U članu 11. Statuta dodaju se novi stavovi 4. do 9., koji glase:
„Izgled, oblik i sadržaj pristupnice iz prethodnog stava, koju član popunjava i potpisuje nakon odluke Upravnog odbora Udruženja iz člana 12. Statuta, utvrđuje Upravni odbor Udruženja.
Članovi Udruženja, u statusnom smislu mogu biti redovni i počasni.
Redovni članovi mogu biti aktivni ili pasivni, o čemu se vodi posebna evidencija u elektronskoj bazi registra članova Udruženja.
Pod pasivnim članovima Udruženja, u registru članova Udruženja evidentiraju se članovi Udruženja:
- koji zbog zdravstvenih razloga i/ili bolesti nisu fizički u mogućnosti dolaziti na programske aktivnosti Udruženja,
- članovi koji odsustvuju u toku jedne kalendarske godine duže od četiri mjeseca van Bosne i Hercegovine (naučni, istraživački i dr. poslovi);
- članovi koji sami iskažu kroz pristupanje Udruženju da budu članovi Udruženja, ali bez aktiviteta u organima i/ili tijelima Udruženja.
Popis članova Udruženja vodi se u formi elektronske baze podataka u Stručnoj službi Udruženja, i sadrži:
a) Ime i prezime člana, sa adresom prebivališta (iz lične karte člana)
b) Broj telefona člana, i fakultativno e-mail adresu člana;
c) Broj i datum odluke Upravnog odbora o prijemu u članstvo Udruženja, u skladu sa odredbama Statuta;
d) Statusni oblik člana (redovni ili počasni član);
e) Oznaku aktiviteta člana (aktivan ili pasivan član);
f) datum prestanka članstva u Udruženju.
Pored elektronske baze evidencije članstva sa podacima iz prethodnog stava ovog člana, u Stručnoj službi se u pisanoj formi, u posebnom registru o članovima Udruženja, čuvaju pisani dokumenti vezani za članove Udruženja, i to:
- Odluka Upravnog odbora o prijemu člana u Udruženje, kao i odluke Upravnog odbora o prestanku članstva u Udruženju, u skladu sa odredbama Statuta;
- Pristupnica člana, koja je vlastoručno potpisana od strane člana.“


Član 5.

U članu 21. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:
„Udruženje može provoditi programe i projekte od javnog interesa u skladu sa Zakonom, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.
Udruženje može obavljati privredne djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom. Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti (privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva udruženja) samo preko posebno osnovane pravne osobe u skladu sa Statutom i zakonom.“

Član 6.

U članu 28. Statuta, stav 2. mijenja se i glasi:
„Skupštinu čine svi registrovani aktivni članovi Udruženja na dan sazivanja sjednice Skupštine od strane predsjednika Udruženja, po odredbama ovog Statuta.“

Član 7.

U članu 30. stav 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Skupština Udruženja može zasjedati i pravovaljano odlučivati ako sjednici Skupštine prisustvuje najmanje 30 (trideset) aktivnih članova Udruženja.“

 

Član 8.

U članu 36. stav 1, u alineji 5. Statuta, na kraju rečenice iza zareza, dodaje se tekst: „kao i godišnje izvještaje o radu i godišnje finansijske izvještaje podnesene od organa Udruženja, po odredbama ovog Statuta,“


Član 9.

Član 47. Statuta mijenja se i glasi:
„Administativno-tehničke i operativne poslove u Udruženju vode se putem Stručnih službi Udruženja, kojima neposredno rukovodi generalni sekretar Udruženja, čiji djelokrug rada, broj i vrstu zaposlenika, opise radnih mjesta zaposlenih u Udruženju i druga pitanja utvrđuje Upravni odbor Udruženja, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Upravni odbor Udruženja, po potrebi, donosi i Pravilnik o radu Udruženja.
Ugovore o radnom angažmanu sa zaposlenicima i/ili angažiranim saradnicima za potrebe Udruženja, u svojstvu poslodavca u ime Udruženja, potpisuje predsjednik Udruženja ili predsjednik Upravnog odbora Udruženja, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine.
Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
Finansijski izvještaji iz prethodnog stava ovog člana, Udruženje je dužno čuvati najmanje pet /5/ godina.
Udruženje može za poslove računovodstva, finansijskih i knjigovodstvenih poslova angažirati treće stručno pravno ili fizičko lice, ovlašteno za ove poslove, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.“


Član 10.

U članu 52. Statuta dodaju se novi stavovi 2., 3. i 4., koji glase:
„Udruženje za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Imovinom Udruženja upravlja Upravni odbor Udruženja.
Izuzetno od prethodnog stava, o prodaji nepokretne imovine Udruženja (zemljišta, objekti/zgrade i druge nekretnine i nepokretnosti) odlučuje Skupština Udruženja, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruženja.“


Član 11.

U članu 56. Statuta dodaje se novi stav 3., koji glasi:
„Za pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona.“

 

Član 12.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i ima se dostaviti nadležnom Ministarstvu radi upisa promjena u Registar udruženja, a odluka će se primjenjivati od dana izdavanja Rješenja od strane Ministarstva, odnosno upisa u Registar o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja po ovoj odluci.Broj:01-130/17
Sarajevo, 26.10.2017. godine


Predsjedavajući
Skupštine VKBI
prof.dr. Elmir Sadiković, s.r.Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine svojim Rješenjem broj: UP09-07-1-2189/17 od 02.02.2018. godine, upisalo je Izmjene i dopune Statuta po ovoj odluci, u Registar udruženja pod reg.br. RU-39/02, Knjiga I Registra, dana 04.10.2001. godine.