vkbi memo

Na osnovu čl. 8. 18. i 19. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Herecgovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16) i čl. 36. i 46. Statuta Udruženja Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Skupština Udruženja, po dostavljenom prijedlogu Upravnog odbora Udruženja, na redovnoj sjednici Skupštine Udruženja održane 26.10.2017. godine, donijela je

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA

 

Član 1.


Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Statut Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca od 29.01.2015. godine (u daljem tekstu: Udruženje).

 

Član 2.


U članu 4. Statuta dodaju se novi stavovi 3., 4. i 5., koji glase:
„Javnost rada Udruženja obezbjeđuje se i podnošenjem godišnjih finansijskih i izvještaja o radu u skladu sa Zakonom, drugim propisima i Statutom Udruženja.
Godišnje izvještaje o radu i godišnje finansijske izvještaje priprema i podnosi Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost predsjednika Udruženja i mišljenje Nadzornog odbora Udruženja, Skupštini Udruženja, koja odlučuje o izvještajima.
Udruženje je u skladu sa Zakonom, godišnje finansijske izvještaje dužno dostaviti Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.“

 

Član 3.


U članu 10. Statuta dodaje se novi stav 2., koji glasi:
„Udruženje, kroz ciljeve i djelatnosti, ne može biti uključeno u predizborne kampanje, prikupljanje sredstava za kandidate ili finansiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.“

 

Član 4.


U članu 11. Statuta dodaje se novi stav 4., koji glasi:
„Članovi Udruženja, u statusnom smislu mogu biti redovni i počasni. Redovni članovi mogu biti aktivni ili pasivni, o čemu se vodi posebna evidencija u registru članova Udruženja.“

 

Član 5.


U članu 21. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:
„Udruženje može provoditi programe i projekte od javnog interesa u skladu sa Zakonom, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.
Udruženje može obavljati privredne djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom. Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti (privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva udruženja) samo preko posebno osnovane pravne osobe u skladu sa Statutom i zakonom.“

 

Član 6.


U članu 28. Statuta, stav 2. mijenja se i glasi:
„Skupštinu čine svi registrovani aktivni članovi Udruženja na dan sazivanja sjednice Skupštine od strane predsjednika Udruženja, po odredbama ovog Statuta.“

 

Član 7.


U članu 30. stav 1. Statuta mijenja se i glasi:
„Skupština Udruženja može zasjedati i pravovaljano odlučivati ako sjednici Skupštine prisustvuje najmanje 30 (trideset) aktivnih članova Udruženja.“

 

Član 8.


U članu 36. stav 1, u alineji 5. Statuta, na kraju rečenice iza zareza, dodaje se tekst: „kao i godišnje izvještaje o radu i godišnje finansijske izvještaje podnesene od organa Udruženja, po odredbama ovog Statuta,“


Član 9.


Član 47. Statuta mijenja se i glasi:
„Administativno-tehničke i operativne poslove u Udruženju vode se putem Stručnih službi Udruženja, kojima neposredno rukovodi generalni sekretar Udruženja, čiji djelokrug rada, broj i vrstu zaposlenika, opise radnih mjesta zaposlenih u Udruženju i druga pitanja utvrđuje Upravni odbor Udruženja, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
Upravni odbor Udruženja, po potrebi, donosi i Pravilnik o radu Udruženja.
Ugovore o radnom angažmanu sa zaposlenicima i/ili angažiranim saradnicima za potrebe Udruženja, u svojstvu poslodavca u ime Udruženja, potpisuje predsjednik Udruženja ili predsjednik Upravnog odbora Udruženja.
Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
Udruženje može za poslove računovodstva, finansijskih i knjigovodstvenih poslova angažirati treće stručno pravno ili fizičko lice, ovlašteno za ove poslove, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.“

 

Član 10.


U članu 52. Statuta dodaju se novi stavovi 2., 3. i 4., koji glase:
„Udruženje za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Imovinom Udruženja upravlja Upravni odbor Udruženja.
Izuzetno od prethodnog stava, o prodaji nepokretne imovine Udruženja (zemljišta, objekti/zgrade i druge nekretnine i nepokretnosti) odlučuje Skupština Udruženja, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja redovnih članova Skupštine Udruženja.“

 

Član 11.


U članu 56. Statuta dodaje se novi stav 3., koji glasi:
„Za pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom, neposredno će se primjenjivati odredbe Zakona.“

 

Član 12.


Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i ima se dostaviti nadležnom Ministarstvu radi upisa promjena u Registar udruženja, a odluka će se primjenjivati od dana izdavanja Rješenja od strane Ministarstva, odnosno upisa u Registar o izmjeni i dopuni Statuta Udruženja po ovoj odluci.

 

Broj:01-130/17
Sarajevo, 26.10.2017. godine


Predsjedavajući
Skupštine VKBI
prof.dr. Elmir Sadiković, s.r.