Na sjednici je usvojen Revidirani Finansijski plan poslovanja VKBI za 2015. godinu, zbog umanjenja dotacije od strane Kantona Sarajevo. Upravni odbor je sa žalošću konstatirao da je u proteklih sedam godina dotacija od strane Kantona Sarajevo umanjena gotovo 300%, a bez ikakvih konsultacija i razgovora sa Vijećem. Inače ova sredstva su se koristila isključivo za troškove komunalnih i režijskih troškova. Upravni odbor zadužio je prof. Mulabegovića i prof. Neimarliju da upute dopis Predsjedavajućem Vijeću Ministara BIH dr. Zvizdiću, sa zahtjevom da se VKBI uvrsti u finansiranje na nivou BiH, jer je VKBI registrirano kod državnog Ministarstva pravde .

 

 

Uvidom u listu udruženja koje se finansira od strane resornih državnih ministarstava, jasno je da bi se Vijeće trebalo podržati prije nego 90% udruženja koja se sada finansiraju. Na Upravnom odboru još jednom je izražena zahvalnost općini Centar, koja je obezbjedila sredstva za zakup prostorija za 2015. godinu, koje Vijeće koristi.Upravni odbor zaključio je da se u narednom periodu održi proširena sjednica Upravnog odbora VKBI u Zvorniku, gdje bi se organizirao i okrugli sto, sa temama koje se tiču sigurnosne situacije povratnika u ovaj dio BiH, kao i o pitanju bosanskog jezika.

Na Upravnom odboru, u okviru informacije koju je podnijela predsjednica Fondacije Pravda za BIH, VKBI je zauzeo stav da se moraju i trebaju poduzeti svi koraci u cilju podnošenja revizionog zatjeva tužbe BiH vrs. Srbija, pred međunarodnim Sudom pravde u Den Hagu.

 

 

Na sjednici UO obavljena je verifikacija prijema novih članova VKBI, koji su u prethodnom periodu dostavili zahtjev za prijem u članstvo i potpisali pristupnice. UO je donio odluku o prijemu u članstvo VKBI za mr.sci. Elmu Tahmaz, doc.dr. Elmira Sadikovića i prof.dr. Džemala Subašića.

Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca