Sarajevo, 23.05.2017. godine

 

 „Ne smije se dovoditi u pitanje autonomija Univerziteta u Sarajevu –

ponuđeni Prijedlog zakona o visokom obrazovanju mora se povući iz skupštinske procedure“

 

          Onoga časa kada je osnovan Univerzitet u Sarajevu, sasvim je jasno, počelo je temeljno razvijanje moderne države Bosne i Hercegovine. Danas je Univerzitet u Sarajevu najmoćnija akademska institucija u državi Bosni i Hercegovini sa trideset hiljada studenata i 2600 zaposlenika. Takakv akademski potencijal mora biti respektiran i poticati na nova dostignuća u produkciji znanja. Naše vrijeme dostiglo je uvid, također, da je obrazovanje ključna djelatnost za jedno društvo i državu, jer iz tog sistema proizlaze ljudi koji će popunjavati sve druge institucije društva. Kvalitetnu reformu univerziteta mogu provesti samo studenti i profesori, budući da je jedino njima stalo je zbiljske reforme procesa visokog obrazovanja. Čini se, nažalost, da se pred našim očima provodi samo simulakrum reforme u kojem politika i birokratija pokušavaju demonstirati svoju moć, te nametnuti neku spornu ideologiju obrazovanja.

Foto UO VKBI

 

        Čini se kao da je ovaj Zakon pripreman daleko od znanstvene i akademske javnosti. Skoro sve primjedbe Univerziteta bile su odbačene – navodno nisu na vrijeme dostavljene!? Ne smijemo zaboraviti da je Senat Univerziteta u Sarajevu jednoglasno konstatirao da Prijedlog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo bez dorade ne treba ići u daljnju proceduru. Takav preporuka se ne smije ignorirati!

U vezi s tim, potrebno je naglasiti, Senat Univerziteta u Sarajevu formira Radnu grupu koja je radila na usklađivanju teksta Prijedloga sa amandmanima koji su usvojeni na sjednici Senata održanoj 02. februara 2017. godine u Sarajevu. U pogledu procedure, prijedlog Zakona o visokom obrazovanju sporan je već u načinu svog donošenja. Komisija za izradu prijedloga Zakona brojala je u svome sastavu 15 članova, od kojih je čak pet potpuno izvan nastavnih i znanstvenih procesa, ovi članovi komisije dolaze iz reda administracije.

Pred svima nama stoji otvoreno pitanje o usklađenosti Prijedloga zakona o visokom obrazovanju KS sa Općim okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Akademska zajednica bi trebala znati da li je Prijedlogom predviđena zaštita autonomije univerziteta kao vrhovne vrijednosti i dostignuća savremene evropske univerzitetske zajednice, da li je anticipirana odgovornost prema produciranju znanja i razvijanju znanstveno-istraživački orijentirane grupacije među mladim ljudima.

Najzad, uvijek treba imati na umu, stručnost i odgovornost za reformu univerziteta ne smije se pretvoriti u obmanjujuću ideologiju “reforme univerziteta” iza koje se nameće „stranačka“ viziji društva i obrazovanja. Akademska zajednica je uvjerena da se Prijedlogom zakona samo priprema finansijska i politička kontrola nad Univerzitetom, te opravdava buduće “djelimično” finansiranje univerzitetskog sistema.

Ovim se ukida autonomija univerziteta i njegova finansijska održivost. Neko će morati odgovoriti građanima da li će Bosna i Hercegovina ostati izvan evropskog prostora znanja na osnovu loših vlastitih zakonskih rješenja u oblasti visokoškolskog obrazovanja.

Na koncu, potpuno su neprihvatljivi principi da bilo koja Vlada Kantona Sarajevo imenuje većinu članova u sastav Upravnog odbora UNSA, kao ni da Vlada daje saglasnost na izbor rektora UNSA.

Svakako Vlada ili resorno miistarstvo ima pravo i obavezu vršiti monitoring nad sredstvima koja se UNSA dotiraju iz Budžeta, ali su u tom kontekstu jasne procedure i načini nadzora.


 

PISANIM I ELEKTRONSKIM MEDIJIMA                                                                                                                                                                                                                                             

-DESK-

Sarajevo, 18.04.2017. godine

 


SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Sastanak predstavnika MDD Merhamet, BZK Preporod i VKBI-a

Nakon prošlosedmičnih susreta rukovodstva Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca i rukovodstva IZ BIH, čije delegacije su predvodili predsjednik Vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović i Reis-ul ulema Husein ef. Kavazovićem, nastavljeni su susreti delegacija bošnjačkih organizacija.

 

Slika susreta Merhamet 640x Preporod VKBI

 

U prostorijama MDD Merhamet u Sarajevu, upriličen je sastanak predsjednika MDD Merhameta Hajrudina Šahića, sa predsjednikom BZK Preporod prof.dr. Senadinom Lavićem, te predsjednikom Upravnog odbora i generalnim sekretarom Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof.dr. Enverom Imamovićem i Emirom Zlatarom.

Intenzivni susreti održavaju se u cilju analize aktuelnog položaja i statusa bošnjačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, kao i položaja Bošnjaka u BIH i Svijetu.


Tokom razgovora konstatirana je činjenica da ove bošnjačke organizacije, koje imaju višedecenijsko i višetoljetno djeolavnje i postojanje u BiH, u proteklih pet i više godina, nisu dobile nikakvu podršku za rad i aktivnosti od institucija Bosne i Hercegovine, niti entiteta.


Jednoglasno je zaključeno da odnos političkih predstavnika u institucijama vlasti BiH i njenih entiteta, posebno bošnjačkih je neadekvatan, površan i najblaže rečeno - ignorantski.

Tokom susreta razgovaralo se o bitnim projektima koje ove organizacije pripremaju, ili provode, iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke i svakovrsne karitativne pomoći narodu, koje je iz godine u godinu u sve težem položaju, posebno u ruralnim općinama i teriotiriji RS-a.


Prvi krug razgovora bošnjačkih organizacija završiće se do konca aprila ove godine, susretima sa rukovodstvom Bošnjačkog Instituta, nakon čega će se održati zajednički sastanak delegacija svih pet organizacija, kako bi se definirali zajednički ciljevi, projekti i pravci djelovanja u narednom periodu.

Snažnija, jasnija ali i bolja koordinacija bošnjačkih organizacija, ima za cilj definiranje strateških projekata i pravaca, čiji je cilj jačanje vladavine prava u Bosni i Hercegovini, snaženje bošnjačkog i bosanskog identiteta, te pozivanje na odgovornost i rad vlada, parlamenata i ministarstava u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima.


Konstatirano je da u BIH u zadnjoj deceniji preovladala partiokratija, nauštrb vladavine prava, koja onemogućava snaženje i unapređenje demokratskih procesa, i koja za posljedicu ima neadekvatnu kadrovsku politiku, jer predstavnici u javnim institucijama uglavnom se ne bave „svojim“ javnim poslovima, već uglavnom izvršavaju partikularne staranačke interese.


Nažalost, bošnjačke organizacije nemaju adekvatan prijem od strane predstavnika u vlasti, njihov značaj i projekti se ne prepoznaju, sve zbog činjenice da ne postoje jasne državničke i strateške vizije o budućnosti Bosne i Hercegovine, svih njenih naroda, sa fokusom na Bošnjački, čije su ove organizacije reprezenti iz različitih društvenih oblasti.

Ured za odnose s javnošću
Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca

Delegacija VKBI u posjeti Islamskoj zajednici u BiH

 

          Danas su reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović i predsjednik Sabora IZ u BiH Hasan Čengić primili delegaciju Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. U delegaciji su bili: predsjednik Vijeća prof. dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Upravnog odbora prof. dr. Enver Imamović, član UO prof. dr. Faris Gavrankapetanović i generalni sekretar Vijeća mr.sci. Emir Zlatar.

 

Delegacija VKBI u posjeti Islamskoj zajednici u BiH

 

      Gosti su Reisu-l-ulemu i predsjednika Sabora upoznali sa trenutnim aktivnostima Vijeća kao i sa planovima za budućnost. Govorili su o inicijativi organiziranja okruglog stola sa najznačajnijim organizacijama bošnjačke provenijencije: Preporodom, Merhametom, IZ BIH i Bošnjačkim institutom, te realizaciji projekata kao što „Bošnjačka enciklopedija“ i „Enciklopedija ubijanja Bosne“.

 

Reisu-l-ulema je istakao svoje zadovoljstvo nastojanjima Vijeća da radi na jačanju identiteta bošnjačkog naroda i poboljšanju ukupnih društvenih prilika u državi naglašavajući odgovornost IZ u BiH, prije svega, za duhovno stanje ne samo muslimana Bošnjaka nego i drugih naroda koji IZ u BiH doživljavaju svojom, prije svega Roma, Albanaca, Turaka i drugih koji su članovi zajednice u domovini i dijaspori. „Ostaje činjenica, naglasio je Reisu-l-ulema, da su Bošnjaci apsolutna većina članova Zajednice koja je duboko ukorijenjena u njihovoj historiji i da je s toga Rijaset zainteresovan da podrži sve projekte koji pomažu jačanju položaja Bošnjaka i njihovoj samosvijesti“.

 

Predsjednik Sabora Čengić je predstavio resurse kojima IZ u BiH raspolaže kroz svoje fakultete, institute i institucije a koje može staviti na raspolaganje u realizaciji zajedničkih projekata.

 

Na kraju je dogovorena nastavak saradnje na konkretnim idejama i projektima.

 

Izvor: (Vijesti.ba)

TRIBINA - "25 GODINA OD NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI U BiH"

 

Povodom 08. aprila 1992. godine, kada je od strane Predsjedništva RBIH donesena Odluka o proglašenju neposredne ratne opasnosti u RBIH, 7.aprila.2017.godine u VKBI je održana tribina pod nazivom "25 GODINA OD NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI U BiH".

IMG 9172 resize

Uvodničari na tribini su prof.dr. Enver Imamovic i brigadir ARBIH Šerif Patkovic Moderator je Emir Zlatar, generalni sekretar VKBI.

Na tribini su istaknute istorijske činjenice o odbrani BiH, s posebnim akcentom, na istorisjki aspekt u kojem su se Bošnjaci nalazili u svojoj istoriji od druge polovine XIX stoljeća, pa do 1992. godine.

Postojeći ustavno-pravni okvir BiH ne omogućava donošenje slične odluke, u slučaju bilo kakvog pokušaja ili nastraja na BIH, kao što je to bio slučaj 1992. godine.

IMG 9169 resize

Na tribini je konstatirano da se BiH još uvijek nalazi u stanju neposredne opasnosti, koja nije ratna, is prostog razloga što politički uzroci nisu do kraja rješeni i definisani.

Na tribini su svoj doprinos kroz izlaganja dali generali Armije RBIH Vahid Karavelić, Mustafa Polutak i prvi komandatna TO RBIH Hasan Efendić.

 

IMG 9151 resizeIMG 9155 resizeIMG 9159 resize

 

8. aprila 1992. godine je promijenjen naziv SR BIH u Repubika Bosna i Hercegovina, tako se 08. april može obilježavati kao Dan Republike BiH.

Šerif Patović, u svojstvu predsjednika Udruženja najvećih ratnih priznanja ARBIH Zlatni ljiljan, kao i koordinator boračkih veteranskih udruženja, iznio je frapantan podatak da je u Bosni i Hercegovini, od nivoa općina-kantona-entiteta do BiH, registrirano oko 1080 različitih/samostalnih veteranskih udruženja.