Delegacija Liste „VAKAT JE“ iz Novog Pazara u posjeti

Vijeću Kongresa bošnjačkih intelektualaca

 

Delegacija Liste „Vakat je“ koja se kandidirala na izborima za Bošnjako nacionalno vijeće u Srbiji, koju nosi prof.dr. Sait Kačapor, posjetila je Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca, gdje je domaćin bio predsjednik Upravnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prof. dr. Enver Imamović. Profesor Kačapor dugogodišnji je saradnik VKBI, obzirom da je bio profesor i predavač na Sarajevskom i Mostarskom univerzitetu, a kroz zajedničku saradnju i podršku Vijeća, prof. Kačapor je obezbjedio više stotina knjiga i naučne literature za biblioteku u Sandžaku.

Slika sa susreta

Prof.dr. Said Kačapor pojasnio je da lista „Vakat je“ okuplja niz istaknutih bošnjakih intelektualaca, čiji je cilj da se budući sastav Bošnjačkog nacionalnog vijeća obogati sa stručnjacima iz različitih društvenih oblasti, iz oblasti koji su Zakonima Srbije u nadležnostima nacionalnih vijeća manjinskih naroda: obrazovanja, nauke, jezika, kulture i informisanja. Delegacija liste „Vakat je“ u kratkim crtama prezentirala je programske ciljeve liste i izrazila svoje opredjeljenje da BNV treba biti mjesto okupljanja Bošnjačke pameti i struke, kao tijelo koje okuplja sve partikularne bošnjačke političke, ali i društvene interese. Profesor Kačapor upoznao je delegaciju VKBI da je ova lista potpisala platformu o temeljnim programskim ciljevima BNV sa Listom koju nosi dr Sulejman Ugljanin.

Delegacija VKBI istakla je da su prezentirani ciljevi liste „Vakat je“, kao i konkretni projekti, kompatibilni sa ciljevima i djelatnostima Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, te da se očekuje da BNV u narednom periodu ne bude platforma obračuna političkih stranaka bošnjačke provenijencije, već da se utrka u BNV vodi na temeljima stručnosti i znanja, jer bez ovih temeljnih principa BNV kao najznačajnije društveno tijelo predstavljanja Bošnjaka u Srbiji, neće moći napraviti značajnije iskorake u očuvanju i definiranju temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka u Srbiji.

Obje delegacije saglasne su da u kontekstu predstojećih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji, državno politički vrh Srbije mora prekinuti sa već uočenim manipulacijama i pokušajem uticaja na same izbore za vijeće Bošnjakog naroda.

Delegacije su istakle zajednički stav da se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine treba uzdržati od direktnog miješanja u izbore za BNV, i odložiti svoje eventualne aktivnosti u periodu do održavanja izbora za BNV (4. novembra 2018. godine), zbog moguće javne (zlo) upotrebe od strane bilo koje liste za Bošnjačko nacionalno vijeće. Drugi značajan razlog leži u činjenici da je Islamska zajednica nad-nacionalna zajednica svih muslimana, kojima pored većinskih Bošnjaka, pripadaju Albanci, Turci, Romi i pripadnici drugih manjinskih naroda u Srbiji, a posebno Sandžaku.

 

Sarajevo, 27.10.2018. godine

 

Ured za odnose s javnošću VKBI