Koordinacija bošnjačkih vijeća R Hrvatske pristupila

Protokolu o saradnji bošnjačkih vijeća

 

Predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, gosp. Harun Omerbašić, danas 06. aprila, je u Sarajevu potpisao pritupanje Koordinacije Protokolu o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća od 23.12.2017. godine.

Protokol su 23. decembra prošle godine potpisali Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva (Bosna i Hercegovina), Bošnjačko nacionano vijeće iz Novog Pazara (R Srbija) i Bošnjačko vijeće iz Rožaja (Crna Gora).

Protokolom su obuhvaćene i krovne bošnjačke organizacije BZK Preporod i MDD Merhamet, kojima je je omogućena institucionalna saradnja sa bošnjačkim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Današnjim pristupanjem Koordinacije bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske, stvorio se okvir za institucionalnu saradnju bošnjačkih vijeća iz četiri susjedne države.

U ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prisutnima se obratio predsjednik Upravnog odbora VKBI prof.dr. Enver Imamović i generalni sekretar g. Emir Zlatar, dok se u ime Koordinacije bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske obratio, i ukratko pojasnio položaj Bošnjačke nacionalne zajednice u R Hrvatskoj, predsjednik Koordinacije gosp. Harun Omerbašić.

 VP5A5236 resize

Bošnjačka vijeća uspostavila su posebno tijelo - Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća, koje broji po dva predstavnika svakog od vijeća, a čiji je zadatak da u narednom periodu definira zajedničku platformu djelovanja bošnjačkih vijeća, posebno iz oblasti promocije i zaštite bosanskog jezika, kniževnosti i kulturnog identiteta Bošnjaka u cjelini.

Poseban zadatak u tekućoj godini biće pomoć i podrška Bošnjacima u Makedoniji, Kosovu i Albaniji, da na bazi ustava i zakona ovih država, uspostave i formiraju bošnjačka vijeća, kako bi iskoristili pravo na ostvarivanje nacionalnih manjinskih prava.

Bitno je napomenuti da je ovo prvi oblik institucionalnog povezivanja društvenih institucija i organizacija bošnjačke provenijencije iz četiri susjedne države, od potpisivanja mirovnog sporazuma iz decembra 1995. godine do danas, posebno naglašavajući činjenicu da će se saradnja realizirati isključivo na bazi partnerskih odnosa, gdje su sve strane potpisnice izjednačene u pravima i obavezama iz Protokola.