vkbi

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

održana prva sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća u Novom Pazaru

 

U subotu 21. aprila 2018. godine u prostorijama Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Novom Pazaru, održana je prva sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, kojoj su prisustvovali predsjednici i predstavnici Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva, Bošnjačkog nacionalnog vijeća iz Novog Pazara, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori iz Rožaja i Koordinacije županijskih vijeća bošnjačke nacionalne zajednice u Republici Hrvatskoj iz Zagreba.

slika sa tribine

Na ovaj način institucionalizirana je saradnja četiri bošnjačka vijeća iz Bosne i Hercegovine, R Srbije, R Crne Gore i R Hrvatske. Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu u Ureda.

Na sjednici je, za prvog predsjedavajućeg Ureda na mandatni period od dvije godine 2018-2020. godine, izabran prof. dr. Nedžad Mulabegović, a za izvršnog sekretara Ureda g. Emir Zlatar.

Polazeći od elemenata Protokola o saradnji bošnjačkih vijeća, na sjednici je odlučeno da se uspostave dva stručna odbora: Odbor za bosanski jezik i Odbor za izradu prijedloga Rezolucije o grbi i zastavi Bošnjaka. Predstavnici svih bošnjačkih vijeća imaju obavezu da, u roku od 30 dana, predsjedavajućem Ureda dostave spisak experata iz oblasti kojima će se odbori baviti, na temelju čega će se imenovati sastav pomenutih odbora. Odbori će imati zadatak da izvrše analizu i predlože harmonizaciju iz oblasti za koje su odbori uspostavljeni.

slika sjednica Ureda

Na sjednici su sva vijeća prezentirala bitne datume koje obilježavaju, te je zaključeno da se, pored kalendara svakog od vijeća, treba uspostaviti i jedan zajednički datum, koji bi vijeća u narednom periodu obilježavala zajedno. Svakako pored bošnjačkih vijeća, u organizaciju obilježavanja zajedničkog dana, pozvaće se i druge relevantne bošnjačke organizacije i institucije, prije svih BZK Preporod, MDD Merhamet i Bošnjački Institut Adl Zulfikarpašić, kao i relevantni predstavnici Bošnjaka u zakonodavnim i izvršnim vlastima četiri države.

Nakon održane sjednice, u večernjim satima, u prepunoj velikoj sali BNV održana je javna tribina na temu „Položaj Bošnjaka u zemljama regiona“, na kojoj su uvodničari bili predsjednici bošnjačkih vijeća prof.dr. Nedžad Mulabegović (VKBI), dr. Sulejman Ugljanin (BNV) i Mirsad Džudžević (BV CG), dok je referat g. Haruna Omerbašića iz Zagreba (Koordinacija bošnjačkih vijeća u R Hrvatskoj) pročitan od strane voditelja javne tribine. Tribinu je moderirao Emir Zlatar, izvršni sekretar Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća. Iz uvodnih izlaganja jasno se mogla uočiti različitost položaja Bošnjaka, odnosno nivo ostvarenih statusnih prava bošnjačkog naroda, što će biti polazna osnova da se, u narednom periodu, pokušaju harmonizirati najbitniji elementi nacionalnog identiteta Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, a zatim i u Svijetu.

 

Sarajevo, 23.04.2018. godine

Ured za koordinaciju bošnjakih vijeća

 

 


Koordinacija bošnjačkih vijeća R Hrvatske pristupila

Protokolu o saradnji bošnjačkih vijeća

 

Predsjednik Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, gosp. Harun Omerbašić, danas 06. aprila, je u Sarajevu potpisao pritupanje Koordinacije Protokolu o međusobnoj saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća od 23.12.2017. godine.

Protokol su 23. decembra prošle godine potpisali Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca iz Sarajeva (Bosna i Hercegovina), Bošnjačko nacionano vijeće iz Novog Pazara (R Srbija) i Bošnjačko vijeće iz Rožaja (Crna Gora).

Protokolom su obuhvaćene i krovne bošnjačke organizacije BZK Preporod i MDD Merhamet, kojima je je omogućena institucionalna saradnja sa bošnjačkim vijećima u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Današnjim pristupanjem Koordinacije bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske, stvorio se okvir za institucionalnu saradnju bošnjačkih vijeća iz četiri susjedne države.

U ime Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca prisutnima se obratio predsjednik Upravnog odbora VKBI prof.dr. Enver Imamović i generalni sekretar g. Emir Zlatar, dok se u ime Koordinacije bošnjačkih vijeća iz R Hrvatske obratio, i ukratko pojasnio položaj Bošnjačke nacionalne zajednice u R Hrvatskoj, predsjednik Koordinacije gosp. Harun Omerbašić.

 VP5A5236 resize

Bošnjačka vijeća uspostavila su posebno tijelo - Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća, koje broji po dva predstavnika svakog od vijeća, a čiji je zadatak da u narednom periodu definira zajedničku platformu djelovanja bošnjačkih vijeća, posebno iz oblasti promocije i zaštite bosanskog jezika, kniževnosti i kulturnog identiteta Bošnjaka u cjelini.

Poseban zadatak u tekućoj godini biće pomoć i podrška Bošnjacima u Makedoniji, Kosovu i Albaniji, da na bazi ustava i zakona ovih država, uspostave i formiraju bošnjačka vijeća, kako bi iskoristili pravo na ostvarivanje nacionalnih manjinskih prava.

Bitno je napomenuti da je ovo prvi oblik institucionalnog povezivanja društvenih institucija i organizacija bošnjačke provenijencije iz četiri susjedne države, od potpisivanja mirovnog sporazuma iz decembra 1995. godine do danas, posebno naglašavajući činjenicu da će se saradnja realizirati isključivo na bazi partnerskih odnosa, gdje su sve strane potpisnice izjednačene u pravima i obavezama iz Protokola.

 


 

Održana 8. sjednica Upravnog odbora VKBI u Sarajevu

 

Na 8. proširenoj sjednici Upravni odbora, održanoj 23.03.2018. godine u prostorijama Vijeća, Upravni odbor imenovao je Izvršni odbor podružnice Regionalnog odbora VKBI Srednje podrinje na trogodišnji mandatni period, u sastavu: Sejfudin Hodžić, predsjednik, te članovi Senad Đozić i Esad Hasanović.

U okviru razamtranja aktivnosti na realizaciji Protokola o saradnji i razumijevanju bošnjačkih vijeća, Upravni odbor dao je saglasnost na prijedlog Poslovnika o radu Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, čime su se stekle pretpostavke da se Poslovnik razmatra, sa stanovišta VKBI, na sjednici Ureda.

Na sjednici je Upravni odbor donio Okvirni finansijski plan VKBI za 2018. godinu. Konstatirano je da finansijak podrška od strane institucija svih nivoa vlasti u BiH, nije adekvatna spram uloge i prjekata koje VKBI želi realizirati i promovirati.

8 sjednica UO.jpg

U okviru razmatranja prezentacije Deklaracije nevladinih organizacija za kakvu državu i društvo se zalažemo koja je parafirana 01.02.2018. godine, čiji je supotpisnik VKBI sa još osam organizacija, prezentirane su informacije o susretima sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine g. Denisom Zvizdićem, kao i susretom održanim sa Šefom Delegacije EU u BiH g. Lars-Gunar Vigemarkom dana 21.03.2018. godine. Slijedeći susret, koji bi se trebao realizirati po ovom pitanju održaće se sa Visokim predstavnikom g. Valentinom Inzkom. Upravni odbor podržao je inicijativu da se delegacije NVO sastanu, nakon susreta sa g. Inzkom, sa ambasadorima SAD, Turske, Njemačke i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Nakon ovih susreta nevladine organizacije imaće puni uvid i stavove najznačajnijih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovine, te će se u skladu s istim određivati spram daljnjih aktivnosti po ovim pitanjima.

Upravni odbor raspravljao je i o aktivnostima na projektu izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, te novonastale situacije sastanka predsjednika državne ANUBIH sa etničkim akademijama (srpskom iz Banja Luke i hrvatskom iz Mostara) održanom 9. marta u Mostaru. Upravni odbor nema potpune informacije sa ovih sastanaka niti ima bilo kakve zvanične stavove od organa ANUBIH (predsjedništva i skupštine), te će sačekati na očitovanje zvaničnih organa ANUBIH, nakon čega će se odrediti o kapacitetu nastavka saradnje.

Upravni odbor potvrdio je stanovište da je projekat izrade Enciklopedije Bosne i Hercegovine, najznačajniji nacionalni projekat od interesa za sve narode i građana koji Bosnu i Hercegovinu osjećaju svojom Domovinom, te će u ovom smislu nastaviti sa promocijom ovog projekta, u svojim kapacitetima, zajedno sa SGV, HNV, Krugom 99 i Fondacijom Pravda za Bosnu i Hercegovinu.

5383AC24 F15B 44AB A4D7 87C2DCE6065E

 

 

 

Grad Sarajevo podržava rad VKBI,

HNV i SGV

Grad Sarajevo će podržati rad važnih udruženja i organizacija iz svih bh. konstitutivnih naroda. Tim povodom, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, danas je potpisao ugovore sa čelnicima Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatskog narodnog vijeća (HNV) i Srpskog građanskog vijeća (SGV) o finansijskoj podršci, aktivnostima i projektima koje vode ove nevladine organizacije.

Gradonačelnik je istaknuo da Grad Sarajevo i na ovaj način nastoji doprinijeti stvaranju boljih uslova za kontinuirani razvoj i djelovanje ovih organizacija koje imaju poseban značaj za glavni grad BiH.

Skaka se predstavnicima udruženja posebno zahvalio na njihovoj aktivnoj ulozi u očuvanju i promicanju multietničkih vrijednosti Grada Sarajeva.

 92C63533 A185 4F53 A539 1FD71C173D2E

Predstavnik VKBI Emir Zlatar, u ime HNV Marijo Pejić, te prvi čovjek SGV Sretko Radišić, izrazili su zahvalnost gradonačelniku Skaki i Gradu Sarajevu na razumijevanju koje imaju prema njihovom radu.

Istaknuli su da je ova podrška Grada Sarajeva dragocjena za realizaciju projekata u kojima ove organizacije aktivno učestvuju, a koji doprinose zbližavanju, zajedničkom životu i očuvanju multietničkog karaktera Sarajeva i BiH.


IZVOR: sarajevo.ba